Team 1307 (Ninja Cow) Scoring Summary

1307 Round 1: 5
Judy:  - - - - -
Tim:  - - - - -
Rina:  - - - - -
Collation:  - - - - -
1307 Round 2: 5
Nancy:  - - - - - - - -
Eli:  - - 0 - - - - -
Tash:  - - - I I - - -
Tim:  - - 0 I I - - -
Collation:  - - 0 0 0 - - -
  3: Incomplete Formation
  4: Incomplete Separation
  5: Incomplete Separation
1307 Round 3: 7
Montana:  - - - 0 I - - - - -
Eli:  - - - 0 I - - 0 - -
Jeni:  - - - 0 I - - 0 - -
Kevin:  - - - 0 I - - - - -
Collation:  - - - 0 I - - 0 - -
  4: Incomplete Formation
  5: Incomplete Separation
  8: Not Clearly Presented
1307 Round 4: 8
Tim:  - - - - - - - - -
Tash:  - 0 - - - - - - 0
Randy:  - - - - - - I - 0 I
Kevin:  - - - - - - - - 0
Collation:  - - - - - - - - 0
  9: Incorrect Formation
1307 Round 5: 6
Jeni:  - - - - - -
Nancy:  - - - - - -
Kevin:  - - - - - -
Montana:  - - - - - -
Collation:  - - - - - -
1307 Round 6: 9
Jeni:  - - - - - - - - -
Eli:  - - - - - - - - -
Kevin:  - - - - - - - - -
Montana:  - - - - - - - - -
Collation:  - - - - - - - - -