Team 1303 (Dock Dynasty) Scoring Summary

1303 Round 1: 9
Judy:  - - - - - - - - -
Tim:  - - - - - - - - -
Rina:  - - - - - - - - - -
Collation:  - - - - - - - - -
1303 Round 2: 9
Nancy:  - - - - - - - - -
Eli:  - - - - - - - - -
Tash:  - - - - - - - - -
Tim:  - - - - - - - - -
Collation:  - - - - - - - - -
1303 Round 3: 12
Montana:  0 - - - - - - - - - - - -
Eli:  0 - - - - - - - - - - - -
Jeni:  0 - - - - - - - - - - - -
Kevin:  0 - - - - - - - - - - - -
Collation:  0 - - - - - - - - - - - -
  1: Not Clearly Presented
1303 Round 4: 10
Tim:  - - - - - - I - - - - -
Tash:  - - 0 - - 0 - - - - - -
Randy:  - - - - - - I - - - - -
Kevin:  - - - - - 0 - - - - - -
Collation:  - - - - - 0 0 - - - - -
  6: Incomplete Formation
  7: Incomplete Separation
1303 Round 5: 4
Jeni:  0 I - - - -
Nancy:  0 I - - - -
Kevin:  0 I - - - -
Montana:  0 I - - - -
Collation:  0 I - - - -
  1: Video Framing
  2:
1303 Round 6: 9
Jeni:  - - - - - - - - -
Eli:  - - - - - - - - -
Kevin:  - - - - - - - - -
Montana:  - - - - - - - - -
Collation:  - - - - - - - - -