Team 4002 (Animare Freestyle) Scoring Summary

4002 Round 1: 8.3
Tech.Pres.
Anouschka:  8.08.5
Tamara:  8.18.3
Ori:  8.48.2
4002 Round 2: 7.0
Pres.(1)(2)(3)(4)
Anouschka:  8.07.27.06.26.8
Tamara:  7.76.87.25.86.8
Ori:  7.97.07.94.57.5
4002 Round 3: 8.4
Tech.Pres.
Anouschka:  8.59.0
Tamara:  8.38.2
Ori:  8.18.2
4002 Round 4: 8.6
Tech.Pres.
Anouschka:  8.49.1
Tamara:  8.38.4
Ori:  8.78.4
4002 Round 5: 7.4
Pres.(1)(2)(3)(4)
Anouschka:  7.54.27.18.88.9
Tamara:  7.14.18.18.49.0
Ori:  7.34.18.28.59.0
4002 Round 6: 8.5
Tech.Pres.
Anouschka:  8.79.0
Tamara:  8.18.2
Ori:  8.68.3
4002 Round 7: 8.6
Tech.Pres.
Anouschka:  8.89.2
Tamara:  8.48.3
Ori:  8.58.2