Team 801: Perris Moxie

Christy Frikken, Kelly Middleton, Terry Seaworth, Amy Von Nowak, Andi McNew, Celeste Campo, Janna Wynn, Kirstin Johnson, V-Karen Lewis

Scoring Summary