Russia (RUS)

Alexandre Merts, Alexei Minaev, Alexander Beloglazov, Nikolai Soukharnikov, Vladimir Pavlenko, Oleg Pavlenko, 

Oleg Shalamichin, Mikhail Mineev, Pavel Savinykh , Vassili Korotkov, Evgueni Stachtchenko

RUS 8 Scoring Summary

2001 World Air Games 8-Way FS