Team 803: Russia

Serguei Ialpaev                          Sergey Voronin                              Nikolai Soukharnikov   
                    Evgeni Stashchenko                  Alexander Beloglazov                 Vasili Korotkov

Vladimir Aputyunov            Pavel Savinykh                   Mikhail Mineev
                        Aleksei Minaev                Alexandre Merts                Nikolai Vyulegzhanin

Team 803 Scoring Summary

2000 World Cup 4-Way FS